2016
Regulamin Dyscypliny Spławikowej

OKS ZO Kraków
I
. Organizacja i punktacja zawodów
§1 Dyscyplina spławikowa Okręgowego Kapitanatu Sportowego prowadzi ranking - ligę zawodów spławikowych organizowanych przez Koła i Kluby zrzeszone przy ZO PZW Kraków.
§2 Prowadzona jest punktacja roczna - indywidualna i drużynowa do której zalicza się wyniki z zawodów z cyklu Krakowskiej Ligi Spławikowej zgodnie z ogłoszonym terminarzem na dany rok
- Indywidualnie prawo startu mają członkowie kół i klubów krakowskich, mający opłaconą krakowską składkę Okręgową.
- Drużynę tworzy trzech zawodników z danego klubu, koła lub sekcji. W danym roku zawodnik może reprezentować tylko jeden klub, koło lub sekcje.
§3 Z rankingu zawodów zostaje wyłoniony Wędkarz Roku i Drużyna Roku
§4 Zasady punktacji zawodników i drużyn.
1. Zawody Ligowe są rozgrywane z podziałem na trzy sektory, za wyjątkiem Mistrzostw Okręgu i Mistrzostw Krakowa.
2. Zawodnikowi zalicza się najlepsze miejsce zajęte w sektorze z odbytych zawodów.
3. Zawodnik za zwycięstwo w sektorze otrzymuje 1 punkt.
4. Za kolejne zajęte miejsca zawodnicy otrzymują odpowiednio punkty odpowiadające zajętemu miejscu w sektorze (II m – 2 punkty, III m – 3 punkty itd.)
5. Przy jednakowej liczbie punktów (ex equo) zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli. (Przykład: Dwóch zawodników na miejscu 5 – sumuje się (5+6):2=5,5 punktów sektorowych każdy z zawodników)
6. Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w sektorze otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc nieprzydzielonych w ich sektorze (Przykład 1:Dwunastu zawodników w sektorze, w tym 8 sklasyfikowanych na miejscach 1-8, to pozostali zawodnicy otrzymują (9+12):2=10,5 punktów). Zawodnik nieobecny w turze zawodów klasyfikowany jest na ostatnim miejscu (numer kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1 (Przykład 2: Sektor A – 12 zawodników, sektor B – 12 zawodników, sektor C – 13 zawodników, to ilość punktów karnych wynosi 13 + kolejne miejsce czyli 14+1=15 punktów).
7. Suma punktów zdobytych przez zawodnika drużyny daje wynik końcowej punktacji drużynowej w danych zawodach.
8. W przypadku braku jednego zawodnika w drużynie do wyniku końcowego drużyny w danych zawodach dolicza się punkty z sektora w którym brak jest w/w zawodnika plus 1.
9. Mistrzostwa Krakowa -organizowane są w formule Open, jako zawody wielosektorowe. Ilość zawodników w sektorze nie powinna przekraczać 14-stu. Do punktacji ligowej brane są wyniki z poszczególnych sektorów.
10. W Mistrzostwach Okręgu każda tura punktowana jest oddzielnie.
§5 Dwa najsłabsze wyniki z cyklu zawodów zostają odrzucone z klasyfikacji rocznej ligi.
§6 W Klasyfikacji drużynowej drużyna zwycięska otrzymuje 1 punkt, a ostatnia drużyna ilośd punktów, która odpowiada ilości drużyn startujących w danych zawodach. W drużynowej klasyfikacji rocznej liczą się wszystkie zawody.
§7 Poszczególne zawody organizowane są przez Koła, Kluby i OKS.
§8 Terminarz zawodów ustala z początkiem każdego roku Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW Kraków przy współpracy i porozumieniu z wszystkimi sekcjami.
§9 Każde Koło, Klub lub sekcja może zorganizować zawody do punktacji Ligowej po przesłaniu zgłoszenia do 15-go stycznia danego roku.
§10 Zgłoszenie powinno zawierać dane o łowisku oraz orientacyjna datę rozegrania zawodów.
§11 Organizator zawodów zobowiązany jest do przesłania do wszystkich Kół i Klubów komunikatu o zawodach w terminie najpóźniej na dwa tygodnie przed zawodami. Komunikat powinien ukazać się również na stronie internetowej ZO PZW Kraków.
adres administratora; administrator@pzw.krakow.pl.
§12 Zawodnicy nie zgłoszeni w terminie podanym przez organizatora mogą zostać nie dopuszczeni do zawodów.
§13 Brak komunikatu spowoduje że zawody nie będą zaliczane do punktacji końcowej.
§14 Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z regulaminem Sportu Wyczynowego PZW.
§15 Do punktacji Ligowej dopuszczeni będą zawodnicy będący członkami Kół i Klubów zrzeszonych przy PZW
II. Powoływanie kadry Okręgu
1. Klasyfikacja końcowa Krakowskiej Ligi Spławikowej będzie podstawą do wyłonienia szerokiej kadry okręgu – 10 zawodników
2. Kadra okręgu będzie powoływana z klasyfikacji dwuletniej .
3. Z kadry okręgu będzie wyłaniana trójka najwyżej sklasyfikowanych zawodników reprezentujących okręg na zawodach ogólnopolskich typu GPP 1 i 2 liga.
4. Zawodnicy wchodzący w skład drużyny muszą zdeklarować się do gotowości startów we wszystkich zawodach i terminach a także do ponoszenia kosztów dodatkowych w sytuacji gdy okręg nie pokrywa ich wszystkich.
5. OKS ma prawo do dokonania zmian w składzie drużyny mając na względzie wynik sportowy czyli może powołać do składu zawodnika który nie był w kadrze okręgu.
6. Skład drużyny opiniuje i zatwierdza OKS i sekcja spławikowa.
III. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
Okręgowy Kapitanat Sportowy


ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=33176&ID=68786

ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=33250&ID=68786


KOŃCOWE WYNIKI MISTRZOSTW KRAKOWA 2016 ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=33378&ID=68786


ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=33379&ID=68786ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=33386&ID=68786ZDIĘCIA Z ZAWODÓW ://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=33482&ID=68786


ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=33690&ID=68786


ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=33912&ID=68786


ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=33727&ID=68786


ZDIĘCIA Z ZAWODÓW  http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=33749&ID=68786

ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=33910&ID=68786


ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=33911&ID=68786