2017REGULAMIN KRAKOWSKIEJ LIGI SPŁAWIKOWEJ

 

I. Organizacja i punktacja zawodów

§1 Okręgowy Kapitanat Sportowy prowadzi ranking w dyscyplinie spławikowej: Krakowską Ligę Spławikową, organizowaną przy ZO PZW Kraków dla kół i sekcji spławikowych zrzeszonych w Okręgu PZW Kraków.

§2 Prowadzona jest punktacja roczna - indywidualna i drużynowa, do której zalicza się wyniki

z zawodów z cyklu Krakowskiej Ligi Spławikowej zgodnie z terminarzem ogłoszonym  na dany rok.

§2 Prawo startu w zawodach KLS mają:

  1. Członkowie kół  i sekcji spławikowej  Okręgu PZW Kraków z opłaconą aktualną składką członkowską.
  2. Trzy osobowe składy drużyn, przy czym dopuszcza się możliwość startu dwuosobowych drużyn niepełnych (z zastrzeżeniem §4 pkt 7).
  3. Drużyny Koła lub sekcji spławikowych muszą składać się z zawodników reprezentujących tylko jedno koło wędkarskie (np. Stare Miasto, Zwierzyniec, itp).
  4. Dopuszcza się start drużyny składającej się z zawodników reprezentujących więcej niż jedno koło. Wyniki tej drużyny nie będą zaliczane do wyników drużynowych w danych zawodach i Drużyny Roku. Klasyfikacja obejmuje tylko wyniki indywidualne poszczególnych zawodników w zawodach i Punktacji Rocznej.
  5. Zawodnik w danym roku reprezentuje drużynę koła która została zgłoszona do udziału w pierwszych zawodach z cyklu KLS. Nie dopuszcza się migracji zawodników pomiędzy dwiema drużynami w danym roku. Wyjątek stanowi wymiana zawodników pomiędzy drużynami z tego samego Koła lub sekcji np. Skawina I i Skawina II. Nie przestrzeganie tego zapisu regulaminu przez zawodnika lub drużynę skutkuje dyskwalifikacją w całym cyklu zawodów KLS w danym roku.
  6. Uczestnik zawodów reprezentujący w części rozgrywek barwy drużynowe, w pozostałych zawodach zachowuje możliwość startów indywidualnych.

§3 Z rocznego cyklu zawodów Krakowskiej Ligi Spławikowej zostaje wyłoniony Wędkarz Roku

i Drużyna Roku. Do klasyfikacji uwzględniana jest określona liczba najlepszych wyników wg klucza:

14 (lub więcej) zawodów –  10 najlepszych wyników

12-13 zawodów – 9 najlepszych wyników

11 (lub mniej) zawodów – 8 najlepszych wyników.

§4 Zasady punktacji zawodników i drużyn.

1.       Zawody Ligowe są rozgrywane z podziałem na trzy sektory, za wyjątkiem Mistrzostw Krakowa.

2.       Zawodnicy otrzymują punkty, odpowiadające zajętemu miejscu w sektorze (I miejsce – 1 punkt, II miejsce – 2 punkty, III miejsce – 3 punkty itd.).

3.       Jeżeli dwóch lub więcej zawodników uzyska identyczny wynik wagowy w sektorze, otrzymują oni liczbę punktów równą średniej miejsc, które by zajęli. (Przykład: Dwóch zawodników uzyskuje wagowo taki sam wynik. Gdyby wynik nie był identyczny, zajęliby miejsce 5 i 6.

W takiej sytuacji obaj zawodnicy otrzymują po: (5+6)/2 = 5.5 punktu).

4.       Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w sektorze otrzymują liczbę punktów równą średniej wartości miejsc nieprzydzielonych w ich sektorze (Przykład : Spośród dwunastu zawodników w sektorze 8 sklasyfikowano na miejscach 1-8. Pozostali zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują po: (9+12)/2 = 10,5 punktów).

5.       Zawodnik nieobecny w turze zawodów otrzymuje liczbę punktów równą liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1.  (Przykład :  Sektor A – 12 zawodników, sektor B – 12 zawodników, sektor C – 13 zawodników. Zawodnik nieobecny otrzymuje: 13+1 = 14 punktów).

6.       Suma punktów zdobytych przez zawodników drużyny daje wynik końcowej punktacji drużynowej w danych zawodach.

7.       W przypadku braku jednego zawodnika w drużynie, do wyniku końcowego drużyny w danych zawodach dolicza się punkty z sektora, w którym brakowało zawodnika plus 1.

§5 Zasady rozgrywania Mistrzostw Krakowa i Mistrzostw Okręgu.

1.       Mistrzostwa Krakowa organizowane są w formuleOPEN, jako zawody wielosektorowe. Ilość  zawodników w sektorze nie powinna przekraczać 14-stu. Wyniki z poszczególnych sektorów liczone są do indywidualnej punktacji Krakowskiej Ligi Spławikowej.

2.       W Mistrzostwach Okręgu każda tura punktowana jest oddzielnie.

3.       Mistrzostwa Okręgu nie są zaliczane do Krakowskiej Ligi Spławikowej imają być rozgrywane zgodnie z zasadami organizacji sportów wędkarskich w PZW.

§6 W Klasyfikacji drużynowej drużyna zwycięska otrzymuje 1 punkt, a ostatnia drużyna liczbę punktów, która odpowiada ilości drużyn startujących w danych zawodach.

§7 Poszczególne zawody organizowane są przez członków okręgu PZW Kraków.

§8 Terminarz zawodów ustala z początkiem każdego roku Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW Kraków przy współpracy i porozumieniu z wszystkimi sekcjami. Data rozegrania zawodów jest po zatwierdzeniu terminarza przez OKS ostateczną (zmiana może dotyczyć tylko miejsca rozegrania zawodów na łowisko zastępcze np. ze względu na wysoki stan wody płynącej). Wyniki rozgrywek

o zmienionym terminie nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji rocznej Krakowskiej Ligi Spławikowej.

§9 Organizator zawodów z cyklu Krakowskiej Ligi Spławikowej przesyła zgłoszenie chęci organizacji zawodów do 15-go stycznia danego roku. Zgłoszenie ma zawierać datę i miejsce zawodów oraz łowisko zastępcze.

§10 Organizator zawodów zobowiązany jest do przesłania do wszystkich Kół i Klubów komunikatu

o zawodach w terminie najpóźniej na dwa tygodnie przed zawodami. Komunikat powinien ukazać się również na stronie internetowej ZO PZW Kraków.

                             adres administratora; administrator@pzw.krakow.pl.

§11 W przypadkach losowych dopuszcza się zmianę miejsca rozgrywania zawodów. Organizator zobowiązany jest do powiadomienia o nowej lokalizacji wszystkich uczestników najpóźniej do środy poprzedzającej ustalony termin.

§12 Zgłoszenia do udziału w poszczególnych zawodach przyjmuje Organizator w ustalonym przez siebie terminie podanym w komunikacie. Organizator może nie dopuścić  do udziału osób zgłoszonych po terminie.

 §13 Brak komunikatu organizatora spowoduje że zawody nie będą zaliczane do punktacji końcowej KLS.

 §14 Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW.

II. Powoływanie Szerokiej Kadry Okręgu

§1 Klasyfikacja dwuletnia Krakowskiej Ligi Spławikowej będzie podstawą do wyłonienia szerokiej kadry okręgu – 10 zawodników.

§2. Z kadry okręgu zostanie wyłanianaTRÓJKA zawodników, którzy w następnym roku będą reprezentować okręg na zawodach Grand Prix Polski i eliminacjach do GPP. O powołaniu zawodnika do reprezentacji WKS będą decydować jego wyniki w KLS plus zawody ogólnopolskie  w poprzednim roku. Kadra będzie powoływana kolektywnie przez zainteresowanych na zebraniu sportowym poprzedzającym rok startowy.

§3. Zawodnicy wchodzący w skład drużyny muszą zdeklarować się do gotowości startów we wszystkich zawodach i terminach a także do ponoszenia kosztów dodatkowych w sytuacji gdy okręg ich nie pokrywa.

§4. OKS ma prawo do dokonania zmian w składzie drużyny mając na względzie wynik sportowy czyli może powołać do składu zawodnika który nie był w kadrze okręgu.

§5. Skład drużyny opiniuje i zatwierdza OKS i sekcja spławikowa.

III. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez OKS


ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&ID=68786&limit=40


ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=34228&ID=68786


ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=34384&ID=68786

ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=34385&ID=68786ZDIĘCIA Z ZAWODÓW  http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=34386&ID=68786ZDIĘCIA Z ZAWODÓW http://dominik117.wedkuje.pl/blog/index.php?p=galeria&KategoriaID=34388&ID=68786