Wykaz Opłat i Składek 2018
     Treść
  wysokość składki

   Składka członkowska
      86 zł

   Składka członkowska ulgowa 50%
      * młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
      * członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
      * mężczyźni od 65 roku życia , pod warunkiem posiadania 
         stażu członkowskiego powyżej 10 lat
      * kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania 
         stażu członkowskiego powyżej 10 lat
      43 zł

   Składka członkowska ulgowa 75 %
      
* członkowie uczestnicy do 16 lat
      * członkowie odznaczeni odznaką złotą z wieńcami PZW
      22 zł

   Wpisowe
      * członka zwyczajnego PZW
      * członka uczestnika PZW
      
      25 zł
     0 - 25 zł


   Legitymacja członkowska
       5 zł


UWAGA

 1 . Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską
 2 . Przyznanie ulgi ze względu na wiek , łącznie z obowiązującym stażem w PZW obowiązuje 
      od 01.01.2018 na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW


1.  Wysokość składki rocznej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków

dla członka PZW

wysokość  składki  rocznej

nabycie składki  uprawnia do połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku

  normalna

     ulgowa

 niepełna  N

      150 zł

       85 zł

                                    nr 1

 pełna  P

      270 zł

     145 zł

                               nr 1 i 2

  uczestnika

                     25 zł

                                nr 1 i 2

osoba niezrzeszona

                   650 zł

                                nr 1 i 2

 

* Członkowie Honorowi PZW oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód . 
* Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb
*Członkowie PZW mogą nabyć składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód w Kołach PZW  i  biurze ZO PZW Kraków po wykupieniu składki członkowskiej w macierzystym Kole .
*Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW Kraków .

2. Uprawnieni  do nabycia składki  członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód :
     ulgowej :
* młodzież szkolna , studenci do 24 lat
*członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
* kobiety od 60 roku życia , mężczyźni od 65 roku życia
     uczestnika :
młodzież do 16 lat

3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki członkowskiej na ochronę i 
   zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków

Członek PZW posiadający składkę  na ochronę i zagospodarowanie wód niepełną ( normalną lub ulgową ) Okręgu PZW w Krakowie , który zamierza skorzystać z większej ilości wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć :

       nazwa składki

     wysokość składki  

        nabycie składki uprawnia do połowu w 
        wodach wymienionych w za łączniku :

składka uzupełniająca  U

             120 zł

                          nr 1 i 2


* przy zakupie składki uzupełniającej rocznej  U nie ma ulg
* Członkowie PZW mogą nabyć składkę w Kołach PZW I biurze ZO PZW Kraków
* Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską  i zezwolenie

4. Wysokość składki okresowej na ochronę i zagospodarowanie wód  w Okręgu PZW Kraków

                 nazwa składki

  wysokość     
    składki

nabycie składki uprawnia do połowu w 
wodach wymienionych w za łączniku

składka jednodniowa ( członkowie PZW )

       35 zł

     nr 1 i 2

składka trzydniowa ( członkowie PZW )

       80 zł

     nr 1 i 2

opłata jednodniowa ( osoba niezrzeszona )

       60 zł

     nr 1 i 2

 UWAGA
Opłaty okresowe nie upoważniają do wędkowania metodą trolingową na rzece Wiśle od ujścia Skawy do ujścia Raby

*   Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składkę okresową jednodniową i składkę    
     okresową trzydniową w niektórych kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie lub innych punktach  
     dystrybucji. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego 
     Kasa Przyjmie "KP". 
*   Wykaz kół  i punkty dystrybucji składek jednodniowych, trzydniowych i opłat znajdują się na stronie 
      internetowej www.pzw.krakow.pl
*    Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelą również   
      przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konta 58 1240 4722 1111 
      0000 4857 9629
*    Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać datę połowu (dzień, miesiąc słownie i rok). Dowód 
      wpłaty bez wpisanej daty połowy jest nieważny.
*    Posiadacz składki okresowej jednodniowej albo składki okresowej trzydniowej musi posiadać przy 
      sobie bezpłatne zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego 
      połowu ryb. Zezwolenie należy ściągnąć i wydrukować ze strony internetowej www.pzw.krakow.pl
*    Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnionego dowodu wpłaty oraz zezwolenia stanowi 
      naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.
*    Wpłata składki (opłaty) okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższej tabeli nie 
      uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w 
      Krakowie w 2017 r.
*    Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z 
      Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.